WLGD
WLGDWLGDWLGDWLGDWLGDWLGD
WLGDWLGDWLGDWLGDWLGDWLGDWLGDWLGDWLGD
 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne

 • Rokosowo 7-8czerwca 2014

  Rokosowo 7-8czerwca 2014

 • Promocja słownika gwary Bukówca Górnego i Spisza

  Promocja słownika gwary Bukówca Górnego i Spisza
  Co wieś to inna pieśń

 • Powiatowy Dzień dziecka 2011

  Powiatowy Dzień dziecka 2011

 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne
  Konsultacje społeczne Poniec

 • Konsultacje społeczne Bojanowo

  Konsultacje społeczne Bojanowo

 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne
  Konsultacje społeczne w Krzemieniewie 23.09.2015

 • Festiwal smaków 14 czerwca 2014

  Festiwal smaków 14 czerwca 2014

 • Tatarzy w Bukówcu Górnym

  Tatarzy w Bukówcu Górnym

 • Konsultacje społeczne Lipno

  Konsultacje społeczne Lipno
  Konsultacje społeczne w Lipnie w dniu 30.09.2015 r.

 • Konsultacje społeczne Rydzyna

  Konsultacje społeczne Rydzyna

 • To My Wielkopolska 2015

  To My Wielkopolska 2015

 • Przejście drogą Św. Jakuba

  Przejście drogą Św. Jakuba
  Przejście drogą Św. Jakuba 5.12.2014r.

 • To My WielkoPolska 2014

  To My WielkoPolska 2014
  To My WielkoPolska 2014

 • "Piknik w Muzeum"
  W dniu 31 maja br. w Osiecznej odbyła się impreza promocyjno-informacyjna "Piknik w Muzeum"

 • BoszkowoFest 2014

  BoszkowoFest 2014
  BoszkowoFest 15-16 sierpnia 2014

 • Konsultacje społeczne Włoszakowice

  Konsultacje społeczne Włoszakowice

 • Konsultacje społeczne Święciechowa

  Konsultacje społeczne Święciechowa

 • Projekt współpracy

  Projekt współpracy "Kajakowa Aktywna Turystyka"
  Spływ kajakowy

 • Rajd rowerowy 2013

  Rajd rowerowy 2013

 • Plener rzeźbiarski 2013

  Plener rzeźbiarski 2013
  Plener rzeźbiarski 1-7 września 2013 r.

 • Konsultacje społeczne Przemęt

  Konsultacje społeczne Przemęt

 • Konsultacje społeczne Wolsztyn

  Konsultacje społeczne Wolsztyn

 • Konsultacje społeczne

  Konsultacje społeczne
  Konsultacje społeczne w Śmiglu

 • Konsultacje społeczne Wijewo

  Konsultacje społeczne Wijewo

WLGD


Europejskie Drogi Św. Jakuba
Członkowie WLGD

Wśród członków Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior znajdują się reprezentanci wszystkich trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego.

Sektor publiczny reprezentują jednostki samorządu terytorialnego: Powiat Leszczyński i 12 gmin: Bojanowo, Krzemieniewo, Lipno, Osieczna, Poniec, Przemęt, Rydzyna, Śmigiel, Święciechowa, Wijewo, Włoszakowice, Wolsztyn. Sektor społeczny reprezentują liderzy środowisk lokalnych: społecznicy i samorządowcy. Sektor gospodarczy jest reprezentowany przez przedstawicieli przedsiębiorców.

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior w grudniu 2015 roku liczyła 144 członków zwyczajnych, wśród których znaleźli się reprezentanci wszystkich trzech sektorów: społecznego, publicznego i gospodarczego. Członkowie pochodzą z wszystkich 12 gmin członkowskich i w równym stopniu reprezentują lokalne społeczności gmin członkowskich. Sektor publiczny reprezentuje 12 gmin i powiat leszczyński. Sektor gospodarczy to lokalni przedsiębiorcy oraz rolnicy z obszaru LGD – łącznie ok. 25 podmiotów. Sektor społeczny charakteryzuje się dużym zróżnicowaniem w zakresie reprezentujących go podmiotów – są to zarówno stowarzyszenia (15 organizacji, w tym także stowarzyszenia kultury fizycznej), które są członkami WLGD, jak również lokalni liderzy, społecznicy - rekomendowani przez pozostałych społecznych partnerów WLGD – inne organizacje pozarządowe, grupy nieformalne, sołectwa z obszaru WLGD. Znakomita większość członków – osób fizycznych jest mieszkańcami obszaru WLGD, a pozostali prowadzą na tym obszarze działalność. Wśród członków WLGD są przedstawiciele grup defaworyzowanych – osoby niepełnosprawne, bezrobotni, seniorzy, osoby młode. Należy podkreślić, że członkowie WLGD ze wszystkich sektorów pochodzą ze wszystkich gmin członkowskich i nie istnieje groźba zdominowania WLGD przez lokalne partykularyzmy. Skład członków WLGD zapewnia zrównoważony udział i systematyczne włączenie do procesu planowania i wdrażania poszczególnych działań grup szczególnie ważnych z punktu widzenia realizacji LSR, pochodzących z wszystkich sektorów i gmin, lecz nie powoduje dominacji jakiejkolwiek grupy interesu.

Wielkopolska Lokalna Grupa Działania Kraina Lasów i Jezior jest otwarta na przyjęcie nowych członków działających na rzecz rozwoju lokalnego gmin objętych obszarem LSR. Proces budowania partnerstwa ciągle trwa i trwać będzie nadal, aby jak najlepiej realizować plany i zamierzenia rozwoju WLGD. Grupa osób i podmiotów tworzących partnerstwo jest gronem otwartym, zarówno na nowych członków jak i nowe idee i wyzwania, gronem chętnym do dialogu i świadomym obranych celów.
Sposób rozszerzania składu członkowskiego stowarzyszenia w sposób szczegółowy określony został w Statucie WLGD Kraina Lasów i Jezior. Zgodnie z zapisem §10 Statutu, członkiem zwyczajnym WLGD Kraina Lasów i Jezior może być osoba fizyczna lub osoba prawna, w tym jednostka samorządu terytorialnego, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która spełnia warunki określone w ustawie Prawo o stowarzyszeniach oraz jest przedstawicielem władz publicznych, lokalnych partnerów społecznych i  gospodarczych lub mieszkańców obszaru. Członkowie Stowarzyszenia będący osobami prawnymi biorą udział w pracach organów Stowarzyszenia i uczestniczą w tych organach przez swoich ustawowych reprezentantów lub przez upoważnionych przedstawicieli.
Osoba fizyczna lub prawna, która wyraża wolę zostania członkiem WLGD Kraina Lasów i Jezior musi złożyć deklarację członkowską. Nabycie i utrata członkostwa następuje w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów Zarządu Stowarzyszenia.
Statut Wielkopolskiej Lokalnej Grupy Działania Kraina Lasów i Jezior przewiduje możliwość nadawania przez Walne Zebranie Członków tytułu członka honorowego Stowarzyszenia. Może nim zostać osoba fizyczna, która swą działalnością położyła szczególne zasługi dla realizacji celów stowarzyszenia. Dotychczas wyróżnienie to nie zostało jeszcze nadane.

Poniżej do pobrania deklaracje członkowskie oraz lista członków WLGD Kraina Lasów i Jezior.

Plik do pobrania: deklaracja_os._prawne.pdf
Plik do pobrania: deklaracja_os._fizyczne.pdf
Plik do pobrania: lista_czonkw_wlgd_kraina_lasw_i_jezior_02.2017.pdf

2010-03-01 14:35:34WLGD WLGD WLGD